Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

Malé kulaté: stále sbíráme pet víčka pro Míšu. Děkujeme.

3/ Informace pro rodiče dětí,

Zpravodaj modrá:

Autor: rosnicanda14.08.2019 18:25:42

pro které je předškolní docházka povinná/týká se dětí, které dosáhly 1.9.2019 věku 5 let a starší :

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte plnícího povinnou předškolní docházku

- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v

pracovních dnech, povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,

které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního

roku v základních školách,

 

- povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin

ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání,

a to od 7,45 do 11,45 hodin,

 

  • nepřítomnost dítěte může omluvit pouze zákonný zástupce dítěte – osobně nebo telefonicky na čísle 774 417 098, 466 643 605 s uskutečněním zápisu do omluvného listu v den nástupu dítěte,

 

  • omluvit dítě je nutné vždy !
  • ředitelka může požadovat doložení důvodů nepřítomnosti, zákonný zástupce je povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (př. potvrzení od ošetřujícího lékaře),

 

  • v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy (ta ověřuje věrohodnost),

 

  • neomluvenou absenci dítěte do 3 dnů řeší třídní učitelka pohovorem, do 5 dnů řeší ředitelka pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván, při pokračující absenci ředitelka zašle oznámení o nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Z pohovoru je vždy udělán zápis a podepsán všemi zúčastněnými.

 

 

Obracejte se na nás v případě jakýchkoliv dotazů .

 

Konzultační hodiny ředitelky mateřské školy :

ranní služba/liché týdny/ : 7,00- 8,30 11,30-13,00,

odpolední služba/sudé týdny/ : 11,30-15,00,

popř. je možné domluvit si den a hodinu mimo výše uvedené.

Home Fotogalerie RSS nahoru

Rosničanda - MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Rosice nad Labem

zobrazit menu